• Historia szkoły

   • Pierwsze informacje o szkole w Witkowicach pochodzą z 1918 r. Dowiadujemy się, że szkoła mieściła się w drewnianym budynku krytym słomą, miała jedną salę lekcyjną i jedno pomieszczenie, w którym mieszkał nauczyciel. W 1919 r. powstały również jednoklasowe szkoły w Nieznanicach i Chorzenicach, które w 1923 r. zostały włączone do szkoły w Witkowicach, a kierownictwo tej placówki objoł p. Antoni Supody. Kadrę pedagogiczną stanowili wówczas p. Stanisława Supody, p. Julia Budnik i p. Władysław Budnik. Zajęcia lekcyjne odbywały się w prywatnych domach dla tego nauczyciele wędrowali na lekcje do Chorzenic i Nieznanic. Od 1925 r. szkoła w Witkowicach kształciła dzieci i młodzież w systemie siedmioklasowym a funkcję kierownika szkoły pełnił od 1927 r. p. Czesław Król. W maju 1934 r. społeczność lokalna przystąpiła do budowy nowej szkoły. Właściciel dóbr ziemskich i dworu w Witkowicach przekazał 1 hektar ziemi, a wieś sprzedała trzy morgi pola szkolnego. Za uzyskane pieniądze został zakupiony drewniany dworek w Nieznanicach. Materiał z rozbiórki wykorzystano do budowy nowej szkoły. Do 1 września budynek szkolny pokryto dachówką, a do końca września otynkowano sale lekcyjne, założono podłogi i zbudowano piece. Po aresztowaniu w 1939 r. kierownika p. Czesława Króla, szkołę prowadziła p. Olga Król. Po wojnie kierownikiem szkoły został p. Władysław Budnik. Przeprowadził on remont szkoły i naprawił parkan. Wykończono mieszkania dla nauczycieli na górnej kondygnacji budynku. Po jego śmierci w 1954 r. funkcję tą powierzono p. Julii Budnik.

    Po latach stary budynek przestawał spełniać normy bezpieczeństwa. Brakowało pomieszczeń dla uczniów. Ze względu na małą liczbę sal lekcyjnych zajęcia odbywały się w systemie dwuzmianowym. Uczniowie korzystali z prymitywnych toalet na zewnątrz budynku. Ciasny korytarz pełnił funkcje szatni i sali gimnastycznej, gdzie zimą odbywały się zajęcia wychowania fizycznego. W dalszym ciągu szkoła była ogrzewana piecami kaflowymi, co zagrażało pożarem. Konieczna była budowa nowej szkoły. Staraniem lokalnych działaczy społecznych i dyr. szkoły p. Marii Rzeszot Rada Gminy w Kłomnicach podjęła decyzje o budowie nowej szkoły, która 9 września 1996 r. została oddana do użytku. W następnym roku wybudowano salę gimnastyczną. W 1999 r. wraz z reformą szkolnictwa w miejsce 8-letniej powstała 6-letnia szkoła podstawowa i 3-letnie gimnazjum. W 2002 r. Rada Gminy w Kłomnicach powołała Zespół Szkół w Witkowicach, a jego dyrektorem została p. Dorota Kowalik. W 2005 r. Zespół Szkół otrzymał Patrona Jana Kochanowskiego i sztandar ufundowany przez Radę Rodziców. Obecnie oprócz szkoły podstawowej i gimnazjum w szkole prowadzony jest oddział przedszkolny dla dzieci sześcioletnich. Do szkoły uczęszczają uczniowie z Witkowic, Nieznanic, Chorzenic, Zdrowej i Przybyłowa. 

    Z dniem 1 września 2017 uchwałą Rady Gminy w Kłomnicach sześcioletnia Szkoła Podstawowa i dotychczasowe Gimnazjum, stało się ośmioletnią Szkołą Podstawową im. Jana Kochanowskiego w Witkowicach z siedzibą przy ulicy Częstochowskiej 22 w Witkowicach. Do szkoły uczęszczają uczniowie z Chorzenic, Michałowa Rudnickiego, Nieznanic, Nieznanic SHR, Przybyłowa oraz z Witkowic.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Witkowicach
   • zswitkowice@o2.pl
   • 34 3289201
   • Witkowice, ul. Częstochowska 22, 42-270 Kłomnice 42-270 Kłomnice Witkowice Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych